โครงการนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ จังหวัดชลบุรี

ระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1150 ลบ.ม.ต่อวัน และ ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1200 ลบ.ม.ต่อวัน

โครงการระบบผลิตน้ำอ่อนขนาด 800 ลบ.ม.ต่อวัน

บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการระบบผลิตน้ำอาร์โอ ขนาด 180 ลบ.ม.ต่อวัน

บริษัท เกาสุแพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดชลบุรี