ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการบำบัดแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

1. การบำบัดทางกายภาพ โดยการใช้สารเคมี หรือการทำให้สิ่งปฏิกูลตกตะกอน และแยกออกจากน้ำ

2. การบำบัดทางชีวภาพ โดยการเลี้ยงเชื้อเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลและตกตะกอนออกจากน้ำ