ระบบรีเวอร์ออสโมซิส หรือระบบอาร์โอ

ระบบกรองแบบละเอียด ซึ่งสามารถแยกสารละลายออกทางน้ำทิ้งได้สูงสุดถึง 99.5% ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ และมีแร่ธาตุเหลืออยู่น้อย เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการที่ต้องการใช้น้ำไปผสมหรือเจือจางทำให้คุณสมบัติของส่วนผสมไปคราดเคลื่อน รวมถึงใช้สำหรับการกรองน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค ในกรณีน้ำมีความเค็มก็สามารถใช้ระบบ RO ในการกรองเพื่อลดความเค็มของน้ำได้ด้วยเช่นกัน