ระบบผลิตน้ำประปา

กระบวนปรับปรุงคุณภาพน้ำจาก บ่อน้ำ ลำคลอง หรือน้ำบาดาล เพื่อนำมาใช้ในการอุปโภค โดยการตกตะกอน เติมสารเคมีฆ่าเชื้อ เพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐานน้ำประปาที่กำหนด